Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1101" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Juraj Gábor
Juraj Gábor
umelec: Juraj Gábor
artist: Juraj Gábor
kategória: Profily účinkuje: Juraj Gábor kamera: Juraj Ondráš zvuk: Juraj Ondráš strih: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš preklad: Alexander Šípka publikované: 28.02.2022 Zdieľať
Embed
category: Profiles with: Juraj Gábor camera: Juraj Ondráš sound: Juraj Ondráš editing: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš translation: Alexander Šípka published: 28.02.2022 Share
Embed

Juraj Gábor je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave z roku 2011. Štúdium začínal na Katedre socha, objekt, inštalácia a ukončil ho na Katedre intermédií a multimédií v Ateliéri priestorových komunikácií+ Antona Čierneho. Počas VŠVU sa zúčastnil na študijnom pobyte v estónskom Tallinne na Katedre sochárstva, kde absolvoval pre neho dôležitý workshop Form and Sound u Lukasa Kühne či hodiny konceptuálnej kresby Raoula Kurvitza.

Okrem školského zázemia ho vychovávali spolupráce na aktivistických a dobrovoľníckych projektoch Bunka pre súčasnú kultúru v Nitre ( založená spolu s Danielom Didom, Martinou Kalusovou a Ľudmilou Horňákovou ), Opustená rekreácia v Trenčianskych Tepliciach ( Andrea Kalinová, Martin Zajíček ). Po škole rástol na staniciach / rezidenciách (Banská Stanica Contemporary, Stanica Žilina Záriečie, Museum Modern and Contemporary Art of Korea v Soule a Amazing Cultural Hous v meste Iksan v Južnej Kórei či naposledy MeetFactory v Prahe).

Dnes sa živí a tvorí z remeselných zručností získaných na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, kde ho na odbore Kameňosochárstvo vychovali  Štefan Michalko, Jozef Kužidlo a Juraj Parák.

Tvoril aj vďaka úradu práce a rodinnému zázemiu. Dodnes sú jeho práce realizované aj vďaka profesnosti a vedomostiam otca Jána Gábora a vďaka ľuďom a inštitúciám dôverujúcim jemu a jeho projektom.

V tvorbe sa venuje intemediálnym presahom s dôrazom na ideu. Konceptu diela podriaďuje zvolené médium, výtvarný materiál. Venuje sa kresbe, soche, objektu, inštalácii, maľbe, akčným prejavom umenia, videu. Doterajšiu tvorbu sprevádza širokospektrálne overovanie pojmu "priestor". Testuje ho na vzťahu diela voči prostrediu, v ktorom ho tvorí.  Pátra, kto dielo v konkrétnom prostredí vytvoril, kto ho objednal, komu je adresované, aká mu je prisúdená hodnota. Dôležitú úlohu pre Jurajovu tvorbu zohrávajú: čas, výkon, trvanie, ritmus, performatívnosť, záznam, pamäť, miesto špecifický kontext . Zaoberá sa schopnosťou človeka vnímať, pozorovať, plnohodnotne používať telo ako prostriedok na spoznávanie, štúdium. Pri tvorbe testuje limity technickej a manuálnej  produkcie a reprodukcie."

www.works.io

Juraj Gábor is a graduate of the Academy of Fine Arts and Design (VŠVU) in Bratislava in 2011. Juraj began studying sculpture, object, and installation at finished his studies at the Department of Intermedia and Multimedia in the Studio of Spatial Communications under Anton Čierny. During his time at VŠVU, he went for a study visit in Tallinn, Estonia at the department of Sculpture where he participated in an important workshop Form and Sound under Lukas Kühn, and even classes of conceptual drawing under Raoula Kurvitz. 

Besides the university life, he was influenced by collaborations on various activist and volunteer projects Bunka pre šúčasnú kultúru v Nitre (created together with Daniel Dida, Martina Kalusová, and Ľudmila Horňáková), and Opustená rekreácia in Trenčianske Teplice (Andrea Kalinová, Martín Zajíček). After his studies, he grew on residencies in Banská Stanica Contemporary, Stanica Žilina Záriečie, Museum Modern and Contemporary Art of Korea in Soul, and Amazing Cultural House in Iksan, or MeetFactory in Prague). Today, he works with craft skills that he gained at the School of applied arts in Košice, where he was taught in sculpture by Štefan Michalko, Jozef Kužidlo a Juraj Parák. He was able to create thanks to the labor office and family. His works also turn to reality thanks to the skills and knowledge of his father Ján Gábor and thanks to the people and institutions that trust him and believe in his projects. 

His art focuses on intermedia transitions with an emphasis on ideas. The art concept is subordinate to the chosen medium and material. He works with drawing, sculpting, objects, installation, painting, action art, and video art. His work has been accompanied by a wide spectral confirmation of the concept of space. He tests the relationship between an artwork and the environment that he works in. He searches for who made artwork in an environment, who ordered it, who it’s addressed to, and what value it has. Time, efficiency, duration, rhythm, performance, footage, recollection, and place are terms that provide a significant context to Juraj’s work. He focuses on the human ability to perceive, watch, study, and fully use the body as a tool for getting to know things. He tests the limits of technical and manual production and reproduction. 

www.works.io

 
kategória: Profily účinkuje: Juraj Gábor kamera: Juraj Ondráš zvuk: Juraj Ondráš strih: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš preklad: Alexander Šípka publikované: 28.02.2022 Zdieľať   Embed
category: Profiles with: Juraj Gábor camera: Juraj Ondráš sound: Juraj Ondráš editing: Juraj Ondráš interview: Juraj Ondráš translation: Alexander Šípka published: 28.02.2022 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO