Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=1023" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Imaginary hydrophonics of Chorvátske rameno
Imaginary hydrophonic of Chorvátske rameno
umelec: Jonáš Gruska
artist: Jonáš Gruska
kategória: Reporty galéria: HotDock project space účinkuje: Jonáš Gruska kamera: Denis Kozerawski zvuk: Denis Kozerawski strih: Denis Kozerawski interview: Denis Kozerawski preklad: Alexander Šípka publikované: 10.12.2021 Zdieľať
Embed
category: Reports gallery: HotDock project space with: Jonáš Gruska camera: Denis Kozerawski sound: Denis Kozerawski editing: Denis Kozerawski interview: Denis Kozerawski translation: Alexander Šípka published: 10.12.2021 Share
Embed

Kompozícia pre 8 zvukových meničov, postavená na fiktívnych podvodných svetoch chorvátskeho ramena v Petržalke. Vychádzajúc z reálnych nahrávok Petržalského podvodného hmyzu a inej biofónie vznikajú nové zvukové kompozície. Fizycky blízka, no percepčne vzdialená krajina kompletne iného sonického charakteru. Neustály boj o existenciu bez antropofonického rušenia, kolektívne harmonizovanie a hľadanie vlastných spektrálnych rovín pre možnosti komunikácie.

Autor sa rozhodol použiť priestor galérie ako dočasnú zónu pre sústredený posluch, ktorý nemá obdobu v štandardných koncertných podmieknach. Používa k tomu kolekciu netradičných zvukových aparátov, využívajúc ich špecifické limitované akustické schopnosti. Zvukové objekty sú zasadené medzi malé pripomienky materiálnej a biologickej reality ramena, vrátane dôležitých či vzácnych organizmov tohoto ekosystému.

A composition made for eight sound changers built on fictitious underwater worlds of the Chorvátske rameno canal in Petržalka. Originating from real recordings of Petržalka insects and other biophony, new microcomposition sounds come to life. A physically close, but perceptually far land of a completely different sonic character. Constant fight for existence without antropophonic disturbance, collective harmonization, and search for unique spectral planes for communication.

The author decided to use a gallery space as a temporary zone for focused listening, that doesn’t have an equivalent in any standard concert conditions. He uses a collection of unconventional sound apparatuses, and relies on their specific limited acousting abilities. The sound objects are placed between small reminders of material and biological reality of the canal, including important or rare organisms that live in this ecosystem.

 
kategória: Reporty galéria: HotDock project space účinkuje: Jonáš Gruska kamera: Denis Kozerawski zvuk: Denis Kozerawski strih: Denis Kozerawski interview: Denis Kozerawski preklad: Alexander Šípka publikované: 10.12.2021 Zdieľať   Embed
category: Reports gallery: HotDock project space with: Jonáš Gruska camera: Denis Kozerawski sound: Denis Kozerawski editing: Denis Kozerawski interview: Denis Kozerawski translation: Alexander Šípka published: 10.12.2021 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO